حفر چاه و لایروبی

چاه های عمیق به چاه هایی گفته می شود که عمقشان زیاد است و با دستگاه حفاری حفر می شوند. بیشتر چاه های کشاورزی و چاه هایی که در سفره های عمیق ، حفر می شوند از نوع عمیق می باشند. قطر چاههای عمیق متفاوت است . در عین حال قطر بیشتر آنها بین ۱۲ تا ۱۸ اینچ می باشد.