شماره حساب ها

شماره حساب های بانکی ما به شرح زیر میباشد :

[iconcolor icon=”wallet” size=”64″ align=”center”]

     بانک صادرات    

شماره کارت:

۶۰۳۷۶۹۱۷۴۲۴۸۰۹۰۸

به نام بهمن کرمی

———————————————————–

    بانک ملی   

شماره کارت:

۶۰۳۷۹۹۱۳۸۹۴۱۹۵۰۲

به نام بهمن کرمی