امیرآبادی: 8 شرط وزارت بهداشت برای برگزاری جلسات مجلس/ جلسه هفته برگزار می شود

در سایت لوله باز کنی مطلب امیرآبادی: 8 شرط وزارت بهداشت برای برگزاری جلسات مجلس/ جلسه هفته برگزار می شود مشاهده می کنید
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: برگزاری جلسه علنی هفته آینده پارلمان به قوت خود باقی است.
ممنون بابت بازدید از سایت lolehbazkoni لوله باز کنی