نصب حصار مرزی بین آلمان و سوئیس برای مقابله با شیوع کرونا

در سایت لوله باز کنی مطلب نصب حصار مرزی بین آلمان و سوئیس برای مقابله با شیوع کرونا مشاهده می کنید
کشور سوئیس به منظور مقابله با شیوع کرونا و جلوگیری از تماس نزدیک افراد در دو سوی مرز حصارهای مرزی با آلمان را به صورت دوتایی و به فاصله دو متر از هم ایجاد کرده است.
ممنون بابت بازدید از سایت lolehbazkoni لوله باز کنی